Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
004/2017 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA Subministrament, mitjançant arrendament, d'un vehicle recol.lector - compactador per tal de poder realitzar els serveis de recollida de residus En licitació
003/2017 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA Subministrament, mitjançant arrendament, d'un vehicle amb caixa recol.lectora-compactadora de pes màxim autoritzat (PMA) inferior a 3.500 kgs (vehicle satèl.lit), inclòs el manteniment, per tal de poder realitzar els serveis de recollida de residus En licitació
004-2017 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA Subministrament, mitjançant arrendament, d'un vehicle recol.lector - compactador per tal de poder realitzar els serveis de recollida de residus En licitació
001/2017 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA L’objecte d’aquest contracte és la prestació dels serveis de en les operacions de manteniment rutinari diari a les instal·lacions de SAVO, SA, b) Manteniment preventiu i correctiu dels vehicles de la flota de vehicles de SAVO,SA En licitació
002/2017 CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA L’Acord marc del subministrament de gasoil tipus A, B i C per a Serveis Ambientals del Vallès Oriental, Societat Anònima, en endavant, SAVOSA, i per al Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental, en endavant el Consorci, té per objecte: 1) Seleccionar les empreses comercialitzadores que podran subministrar gasoil del tipus A i del tipus C a SAVO,SA als respectius dipòsits de gaso En licitació